Sjekkliste for utvikling av intranett

Her er prosessen du må gå igjennom når du skal etablere et nytt intranett, eller gjennomføre en omfattende oppgradering av et intranett som du allerede har.

 

Fase/ Målsetting

Arbeidsoppgave

Sjekkpunkt

1. Planlegging

Mål: Ferdigstille plan

 

 

 

Definere prosjekteier

Prosjekteier definert

 

Definere mål og rammer

Mål og rammer definert

 

Definere prosjektteam

Team definert

 

Definere tidsrammer

Tidsrammer definert

 

 

Plan foreligger

2. Innhold og funksjonalitet

Mål: Ferdigstille informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler

 

 

 

Forberede workshop

Workshop planlagt

 

Gjennomføre workshop

Workshop gjennomført

 

Gjøre kvalitetssikrende etterarbeid etter workshop

 

 

Oppsummere workshop med rapport som inkluderer skisse til arkitektur, navigasjon og innhold

Rapport foreligger

 

Sende rapporten til høring hos meningsbærere

 

 

Ta imot tilbakemeldinger og legge inn eventuelle endringer

 

 

Forankre rapportens innhold i organisasjonen

Rapport er godkjent av alle relevante parter

 

 

Rapport som inkluderer informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler foreligger

3. Etablere informasjonseiere

Mål: Få på plass hvem som skal ha ansvar for å legge inn og vedlikeholde innhold på de enkelte sider/seksjoner

 

 

 

Lage informasjonseier-matrise på grunnlag av arbeid gjort i workshop

Informasjonseier-matrise ferdigstilt

 

Sikre at alle relevante personer kjenner sitt ansvar i henhold til informasjonseier-matrisen

Informasjonseier-matrise allment kjent og forankret

 

Avklare ressursbehov for innleggings- og vedlikeholdsoppgaver

Ressursbehov avklart

 

Sikre fristillelse av nødvendige stillingsprosenter i forhold til de respektive oppgaver

Ledelsen godkjenner allokering av ressurser

 

Gjennomføre intern opplæring i utforming og tilrettelegging av innhold for web

Intern innholdsopplæring gjennomført

 

 

Alle i organisasjonen kjenner sin rolle i forhold til det nye intranettet, og har fått stillingsmessige rammer som gjør at de kan fylle den rollen

4. Eksterne bestillinger

Mål: Plassere bestillinger på eventuelle tekniske løsninger og eventuelle design-løsninger

 

 

 

Omformulere innholdet i rapporten fra fase 2 til en teknisk kravspesifikasjon og en kreativ brief

Kravspesifikasjon og kreativ brief foreligger

 

Identifisere mulige leverandører

Mulige leverandører er identifisert

 

Sende ut anbudsforespørsel

Forespørsel sendt ut

 

Vurdere løsningsforslag fra leverandører

 

 

Velge leverandører

Leverandører valgt

 

Plassere oppdrag

Oppdrag plassert

5. Implementering

Mål: Fylle teknisk løsning med innhold, implementere designmaler og ta løsningen i bruk

 

 

 

Bygge opp ny struktur i ny løsning

Struktur oppbygd

 

Implementere malverk i ny løsning

Malverk implementert

 

Legge inn redaksjonelle brukere i systemet

Redaksjonelle brukere er lagt inn

 

Gjennomføre intern opplæring i bruk av systemet

Intern opplæring gjennomført

 

Legge inn innhold i database

Innhold lagt inn (av de respektive informasjonseiere)

 

Teste at teknikk, form og innhold fungerer som det skal

 

 

 

Godkjenne eksterne leveranser

 

 

Løsningen er operativ og fylt med innhold

6. Lansering

Mål: Markere etableringen av nytt intranett

 

 

 

Planlegge lanseringsaktivitet

Lanseringsaktivitet planlagt

 

Budsjettere lanseringsaktivitet og få godkjennelse på eventuelle kostnader

Budsjett til lanserings-aktivitet godkjent

 

Gjennomføre lanseringsaktivitet

Lanseringsaktivitet gjennomført

 

 

Tjenesten er ”offisielt lansert” og er blitt tatt i bruk

7. Drift

Mål: Sikre at tjenesten løpende holdes vital og stadig forbedres

 

 

 

Etablere rutiner for å ta imot og behandle tilbakemeldinger fra brukerne

Tilbakemeldinger fra brukerne blir løpende tatt imot og behandlet

 

Etablere rutiner for sjekking og oppfølging av statistikk

Statistikk blir løpende sjekket og fulgt opp

 

Etablere rutiner for løpende brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig

 

Analysere resultater av tilbakemeldinger, statistikk og brukerundersøkelser.

 

 

Foreslå konkrete forbedringer.

Forbedringer besluttes

 

Gjennomføre forbedringer

 

 

Teste at forbedringer har ønsket effekt (løpende, som del av interative rutiner for drift)

 

 

 

Intranett blir løpende forbedretHvis du ønsker bistand i denne prosessen, kikk på hva jeg kan tilby av konsulenttjenester for utvikling av intranett.

Har du forslag til forbedring av prosessen, send meg veldig gjerne en e-post !


Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver