Sjekkliste for web-utvikling

Her er prosessen du må gå gjennom når du skal utvikle et nytt nettsted (eller gjennomføre en omfattende redesign/forbedring på en eksisterende løsning).

Fase og Målsetting

Arbeidsoppgave

Sjekkpunkt

1. Planlegging

Mål: Ferdigstille plan for webprosjektetDefinere prosjekteier

Prosjekteier definertDefinere mål og rammer

Mål og rammer definertDefinere prosjektteam

Te am definertDefinere tidsrammer

Tidsrammer definert

Plan foreligger

2. Strategi og konseptutvikling

Mål: Utforme kanalstrategi og web-konsept

 

Gjennomfør en prosess for å kartlegge og/eller utvikle bedriftens web-strategi

Webstrategi er klar

 

Gjennomfør en prosess for å utvikle bedriftens webkonsept

Webkonsept er klart

 

Kartlegg eventuelle konkurrenter 

Gjennomfør en konkurrentanalyse 

Identifiser dine konkurransefortrinn

Konkurransefortrinn er avklart

 

Lag en papir-prototype på konsept og konkurransefortrinn, og test denne internt og eksternt (mot nøytrale brukere i relevant målgruppe)

Papir-prototype testet

 

Gjør eventuelle endringer som resultat av testene

Endringer gjennomført

 

Test papir-prototype igjen (iterativt inntil den er godkjent)

Papir-prototype godkjent

 Bakenforliggende strategier er avklart og nedfelt i webkonsept

 Webkonsept med konkurransefortrinn er klart ”på papiret”

3. Innhold og funksjonalitet

Mål: Ferdigstille informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmalerForberede workshop

Workshop planlagtGjennomføre workshop

Workshop gjennomførtGjøre kvalitetssikrende etterarbeid etter workshop

Oppsummere workshop med rapport som inkluderer skisse til arkitektur, navigasjon og innhold

Rapport foreliggerSende rapporten til høring hos meningsbærere

Ta imot tilbakemeldinger og legge inn eventuelle endringer

Forankre rapportens innhold i organisasjonen

Rapport er godkjent av alle relevante parter

Rapport som inkluderer informasjonsarkitektur, navigasjon og innholdsmaler foreligger

4. Eksterne bestillinger

Mål: Plassere bestillinger på eventuelle tekniske løsninger og eventuelle design-løsningerOmformulere innholdet i rapporten fra fase 2 til en teknisk kravspesifikasjon og en kreativ brief

Kravspesifikasjon og kreativ brief foreliggerIdentifisere mulige leverandører

Mulige leverandører er identifisertSende ut anbudsforespørsel

Forespørsel sendt utVurdere løsningsforslag fra leverandører

Velge leverandører

Leverandører valgtPlassere oppdrag

Oppdrag plassert

5. Implementering

Mål: Fylle teknisk løsning med innhold, implementere designmaler og ta løsningen i brukBygge opp ny struktur i ny løsning

Struktur oppbygdImplementere malverk i ny løsning

Malverk implementertLegge inn innhold i database

Innhold lagt innTeste at teknikk, form og innhold fungerer som det skal

Gjøre brukerobservasjoner

Brukerobservasjoner gjennomførtGjøre eventuelle endringer som konsekvens av brukerobservasjoner

Gjennomføre nye brukerobservasjoner (iterativt inntil brukeropplevelsen fungerer som den skal på alle nivåer)

Brukerobservasjoner gjennomført

Tjenesten fungerer som den skal for bruker

Godkjenne eksterne leveranser

Løsningen er operativ og fylt med innhold

6. Lansering

Mål: Gjøre tjenesten kjent og tatt i brukRegistrere tjenesten i søkemotorer

Tjenesten registrertPromotere tjenesten gjennom egne kanaler

Tjenesten promotert i egne kanalerGjennomføre markedsføringstiltak

Markedsføringstiltak gjennomført

Tjenesten er kjent og er blitt tatt i bruk

7. Drift

Mål: Sikre at tjenesten løpende holdes vital og stadig forbedresEtablere rutiner for å ta imot og behandle tilbakemeldinger fra brukerne

Tilbakemeldinger fra brukerne blir løpende tatt imot og behandletEtablere rutiner for løpende innholdsleveranser

Innhold blir løpende levertEtablere rutiner for sjekking og oppfølging av statistikk

Statistikk blir løpende sjekket og fulgt oppEtablere rutiner for løpende brukerundersøkelser

Brukerundersøkelser gjennomføres jevnligAnalysere resultater av tilbakemeldinger, statistikk og brukerundersøkelser

Foreslå konkrete forbedringer

Forbedringer besluttesGjennomføre forbedringer

Teste at forbedringer har ønsket effekt (løpende, som del av interative rutiner for drift)Nettsted blir løpende forbedret
Hvis du ønsker bistand i denne prosessen, kikk på hva jeg kan tilby av konsulenttjenester .

 

Har du forslag til forbedring av prosessen, send meg veldig gjerne en e-post !
Vil du ha ny jobb?

---

Lær mer om web

Vi arrangerer en rekke kurs i samarbeid med Webgruppen.

Se oversikt over alle kurs.

Drives av Idium Portalserver