Sjekkliste for utvikling av intranett

Her er prosessen du må gå igjennom når du skal etablere et nytt intranett, eller gjennomføre en omfattende oppgradering av et intranett som du allerede har.

Fase/ Målsetting Arbeidsoppgave Sjekkpunkt
1. Planlegging

Mål: Ferdigstille plan

Definere prosjekteier Prosjekteier definert
Definere mål og rammer Mål og rammer definert
Definere prosjektteam Team definert
Definere tidsrammer Tidsrammer definert
Plan foreligger
2. Innhold og funksjonalitet

Mål: Ferdigstille informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler

Forberede workshop Workshop planlagt
Gjennomføre workshop Workshop gjennomført
Gjøre kvalitetssikrende etterarbeid etter workshop
Oppsummere workshop med rapport som inkluderer skisse til arkitektur, navigasjon og innhold Rapport foreligger
Sende rapporten til høring hos meningsbærere
Ta imot tilbakemeldinger og legge inn eventuelle endringer
Forankre rapportens innhold i organisasjonen Rapport er godkjent av alle relevante parter
Rapport som inkluderer informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler foreligger
3. Etablere informasjonseiere

Mål: Få på plass hvem som skal ha ansvar for å legge inn og vedlikeholde innhold på de enkelte sider/seksjoner

Lage informasjonseier-matrise på grunnlag av arbeid gjort i workshop Informasjonseier-matrise ferdigstilt
Sikre at alle relevante personer kjenner sitt ansvar i henhold til informasjonseier-matrisen Informasjonseier-matrise allment kjent og forankret
Avklare ressursbehov for innleggings- og vedlikeholdsoppgaver Ressursbehov avklart
Sikre fristillelse av nødvendige stillingsprosenter i forhold til de respektive oppgaver Ledelsen godkjenner allokering av ressurser
Gjennomføre intern opplæring i utforming og tilrettelegging av innhold for web Intern innholdsopplæring gjennomført
Alle i organisasjonen kjenner sin rolle i forhold til det nye intranettet, og har fått stillingsmessige rammer som gjør at de kan fylle den rollen
4. Eksterne bestillinger

Mål: Plassere bestillinger på eventuelle tekniske løsninger og eventuelle design-løsninger

Omformulere innholdet i rapporten fra fase 2 til en teknisk kravspesifikasjon og en kreativ brief Kravspesifikasjon og kreativ brief foreligger
Identifisere mulige leverandører Mulige leverandører er identifisert
Sende ut anbudsforespørsel Forespørsel sendt ut
Vurdere løsningsforslag fra leverandører
Velge leverandører Leverandører valgt
Plassere oppdrag Oppdrag plassert
5. Implementering

Mål: Fylle teknisk løsning med innhold, implementere designmaler og ta løsningen i bruk

Bygge opp ny struktur i ny løsning Struktur oppbygd
Implementere malverk i ny løsning Malverk implementert
Legge inn redaksjonelle brukere i systemet Redaksjonelle brukere er lagt inn
Gjennomføre intern opplæring i bruk av systemet Intern opplæring gjennomført
Legge inn innhold i database Innhold lagt inn (av de respektive informasjonseiere)
Teste at teknikk, form og innhold fungerer som det skal
Godkjenne eksterne leveranser
Løsningen er operativ og fylt med innhold
6. Lansering

Mål: Markere etableringen av nytt intranett

Planlegge lanseringsaktivitet Lanseringsaktivitet planlagt
Budsjettere lanseringsaktivitet og få godkjennelse på eventuelle kostnader Budsjett til lanserings-aktivitet godkjent
Gjennomføre lanseringsaktivitet Lanseringsaktivitet gjennomført
Tjenesten er ”offisielt lansert” og er blitt tatt i bruk
7. Drift

Mål: Sikre at tjenesten løpende holdes vital og stadig forbedres

Etablere rutiner for å ta imot og behandle tilbakemeldinger fra brukerne Tilbakemeldinger fra brukerne blir løpende tatt imot og behandlet
Etablere rutiner for sjekking og oppfølging av statistikk Statistikk blir løpende sjekket og fulgt opp
Etablere rutiner for løpende brukerundersøkelser Brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig
Analysere resultater av tilbakemeldinger, statistikk og brukerundersøkelser.
Foreslå konkrete forbedringer. Forbedringer besluttes
Gjennomføre forbedringer
Teste at forbedringer har ønsket effekt (løpende, som del av interative rutiner for drift)
Intranett blir løpende forbedret

Hvis du ønsker bistand i denne prosessen, kikk på hva jeg kan tilby av konsulenttjenester for utvikling av intranett.

Har du forslag til forbedring av prosessen, send meg veldig gjerne en e-post !