Sjekkliste for webutvikling

Her er prosessen du må gå gjennom når du skal utvikle et nytt nettsted (eller gjennomføre en omfattende redesign/forbedring på en eksisterende løsning).

Fase og Målsetting Arbeidsoppgave Sjekkpunkt
1. Planlegging

Mål: Ferdigstille plan for webprosjektet

Definere prosjekteier Prosjekteier definert
Definere mål og rammer Mål og rammer definert
Definere prosjektteam Te am definert
Definere tidsrammer Tidsrammer definert
Plan foreligger
2. Strategi og konseptutvikling

Mål: Utforme kanalstrategi og web-konsept

  Gjennomfør en prosess for å kartlegge og/eller utvikle bedriftens web-strategi Webstrategi er klar
  Gjennomfør en prosess for å utvikle bedriftens webkonsept Webkonsept er klart
  Kartlegg eventuelle konkurrenter
  Gjennomfør en konkurrentanalyse
  Identifiser dine konkurransefortrinn Konkurransefortrinn er avklart
  Lag en papir-prototype på konsept og konkurransefortrinn, og test denne internt og eksternt (mot nøytrale brukere i relevant målgruppe) Papir-prototype testet
  Gjør eventuelle endringer som resultat av testene Endringer gjennomført
  Test papir-prototype igjen (iterativt inntil den er godkjent) Papir-prototype godkjent
  Bakenforliggende strategier er avklart og nedfelt i webkonsept
  Webkonsept med konkurransefortrinn er klart ”på papiret”
3. Innhold og funksjonalitet

Mål: Ferdigstille informasjons-arkitektur, navigasjon og innholdsmaler

Forberede workshop Workshop planlagt
Gjennomføre workshop Workshop gjennomført
Gjøre kvalitetssikrende etterarbeid etter workshop
Oppsummere workshop med rapport som inkluderer skisse til arkitektur, navigasjon og innhold Rapport foreligger
Sende rapporten til høring hos meningsbærere
Ta imot tilbakemeldinger og legge inn eventuelle endringer
Forankre rapportens innhold i organisasjonen Rapport er godkjent av alle relevante parter
Rapport som inkluderer informasjonsarkitektur, navigasjon og innholdsmaler foreligger
4. Eksterne bestillinger

Mål: Plassere bestillinger på eventuelle tekniske løsninger og eventuelle design-løsninger

Omformulere innholdet i rapporten fra fase 2 til en teknisk kravspesifikasjon og en kreativ brief Kravspesifikasjon og kreativ brief foreligger
Identifisere mulige leverandører Mulige leverandører er identifisert
Sende ut anbudsforespørsel Forespørsel sendt ut
Vurdere løsningsforslag fra leverandører
Velge leverandører Leverandører valgt
Plassere oppdrag Oppdrag plassert
5. Implementering

Mål: Fylle teknisk løsning med innhold, implementere designmaler og ta løsningen i bruk

Bygge opp ny struktur i ny løsning Struktur oppbygd
Implementere malverk i ny løsning Malverk implementert
Legge inn innhold i database Innhold lagt inn
Teste at teknikk, form og innhold fungerer som det skal
Gjøre brukerobservasjoner Brukerobservasjoner gjennomført
Gjøre eventuelle endringer som konsekvens av brukerobservasjoner
Gjennomføre nye brukerobservasjoner (iterativt inntil brukeropplevelsen fungerer som den skal på alle nivåer) Brukerobservasjoner gjennomført
Tjenesten fungerer som den skal for bruker
Godkjenne eksterne leveranser
Løsningen er operativ og fylt med innhold
6. Lansering

Mål: Gjøre tjenesten kjent og tatt i bruk

Registrere tjenesten i søkemotorer Tjenesten registrert
Promotere tjenesten gjennom egne kanaler Tjenesten promotert i egne kanaler
Gjennomføre markedsføringstiltak Markedsføringstiltak gjennomført
Tjenesten er kjent og er blitt tatt i bruk
7. Drift

Mål: Sikre at tjenesten løpende holdes vital og stadig forbedres

Etablere rutiner for å ta imot og behandle tilbakemeldinger fra brukerne Tilbakemeldinger fra brukerne blir løpende tatt imot og behandlet
Etablere rutiner for løpende innholdsleveranser Innhold blir løpende levert
Etablere rutiner for sjekking og oppfølging av statistikk Statistikk blir løpende sjekket og fulgt opp
Etablere rutiner for løpende brukerundersøkelser Brukerundersøkelser gjennomføres jevnlig
Analysere resultater av tilbakemeldinger, statistikk og brukerundersøkelser
Foreslå konkrete forbedringer Forbedringer besluttes
Gjennomføre forbedringer
Teste at forbedringer har ønsket effekt (løpende, som del av interative rutiner for drift)
Nettsted blir løpende forbedret

Hvis du ønsker bistand i din prosess kan du også ta kontakt med oss i Webgruppen.